Mbunda Afrika černošská hudební kapela. / Mbunda Africa Township music group.
036-MbundaAfrika.jpg
1194270223_afrika.jpg
548399_10151876196954456_604637408_n.jpg
181714_10150097587309456_3026495_n.jpg
1256530_10151876203529456_653722528_n.jpg
10320457_10152393136779456_4966299276908311656_n.jpg

Česahup o.p.s.

Česahup o.p.s.

Česahup o.p.s.

Africké děti / African childrens
ČESAHUP , o.p.s.

( Česko-Africká humanitární pomoc )

Organizace založena v roce 1999 je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedených krajským obchodním soudem v Ostravě, v oddílu O, vložka 102 . Identifikační číslo má 258 47 651

Druh obecně prospěšných služeb :

- a) pomoc všem Afričanům žijícím v České republice, zejména uprchlíkům a emigrantům v jejich integraci do české společnosti

- b) pomoc Afričanům při tlumočení

- c) pomoc Afričanům při řešení sociálních problémů

- d) pomoc Afričanům při právní problematice

- e) v rámci možností humanitární pomoci v afrických státech

- poskytování pomoci všem Afričanům a jejich rodinám žijících v České republice, zejména uprchlíkům, v jejich integraci do české společnosti

- poskytování pomoci všem Afričanům a jejich rodinám žijících v České republice při tlumočení řešení sociálních problémů, styku s českými úřady a v právní problematice

- podpora humanitární pomoci africkým státům

- sdružení všech osob afrického původů žijících v České republice do společnosti ČESAHUP, o.p.s. za účelem ochrany jejich menšiny

- pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, výstav, koncertů (výuka hry na africké hudební nástroje, výuka afrických tanců, promítání afrických dokumentárních filmů, výuka cizích jazyků a dějin afrických zemi

- poskytování informaci českým podnikatelům o možných obchodních kontaktech v afrických zemích a poskytování informaci českým podnikatelům a jiným subjektům za účelem humanitární pomoci africkým zemím

- poskytování informací o kultuře a umění afrického kontinentu, shromažďování literatury a uměleckých předmětů pro účely výstav a kulturně-vzdělávacích akcí


Zakoupením CD folklorní skupiny MBUNDA AFRIKA přispějete na Česko-Africkou humanitární pomoc (ČESAHUP , o.p.s.) která podporuje africké děti.

//


ČESAHUP, o.p.s.

(Czech-African humanitarian aid)

Organization founded in 1999 and is registered in the register of non-profit companies conducted by the regional commercial court in Ostrava, in the section on, insert 102. The identification number is 258 47 651

Kind of services of general interest:

-a) help all Africans living in the Czech Republic, in particular refugees and expatriates in their integration into the Czech society

-b) help Africans in interpreting

-c) assistance to the Africans in the solution of social problems

-d) help Africans in legal issues

-e) in the context of the possibility of humanitarian assistance in the African States

-the provision of assistance to all Africans and their families living in the Czech Republic, particularly the refugees, in their integration into the Czech society

-the provision of assistance to all Africans and their families living in the Czech Republic when the interpreting solutions to social problems, contact with the Czech authorities, and legal issues

-support for humanitarian assistance to African States

-the Association of all the people of African origins living in the Czech Republic to the company ČESAHUP, o.p.s., in order to protect their minorities

-Organization of cultural and educational events, exhibitions, concerts (learning games on the African musical instruments, teaching African dance, African documentaries, teaching of foreign languages and the history of the African country

-the provision of information to the Czech entrepreneurs about possible business contacts in African countries and the provision of information to the Czech entrepreneurs and other bodies for the purpose of humanitarian assistance to African countries

-the provision of information about the culture and art of the African continent, collecting literature and art objects for the purposes of exhibitions, cultural and educational events


By purchasing the CD folklore group MBUNDA AFRICA contribute to the Czech-African humanitarian aid (ČESAHUP, o.p.s.) which supports the African children.

Ochutnali jste již africké jídlo?

Ano, chutnalo mi. (9 | 90%)

Líbí se vám africká kultura? / Do you like the African culture?

Diplom

Diplom

Napište nám. / Write to us.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one